Felhasználási feltételek

Az Isidor Kft. (székhelye 9700 Szombathely, Pozsony u. 1., adószáma 14807604-2-18) (továbbiakban Szolgáltató) a SmartTest.eu internetes oldal (továbbiakban Weboldal) üzemeltetője. Ezen weboldalon online vizsgaszolgáltatást (továbbiakban Szolgáltatás) biztosít a regisztrált szervezetek, illetve személyek (továbbiakban Ügyfelek) részére. A szolgáltatásnyújtás a jelen szerződésben feltüntetett szerződéses feltételek alapján történik. A szolgáltatásba történő regisztrációval az Ügyfél kifejezi egyetértését a szabályokban feltüntetett feltételekkel.

1. Regisztráció

A szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfélnek regisztrálnia kell. A regisztrációt végezhetik szervezetek, amelyek a vizsgák szervezését online módon kívánják végezni, illetve magánszemélyek, akik vizsgázni szeretnének a rendszerben. Az Ügyfélnek a regisztráció során a valóságnak megfelelő adatokat kell megadnia, és ezeket a jövőben szükség szerint aktualizálnia kell. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásnyújtás leállítására abban az esetben, ha az Ügyfél által megadott adatok nem felelnek meg a regisztrációs feltételeknek. A Szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatásnyújtást bárki számára mindennemű indoklás nélkül elutasítani.

2. A szolgáltatás használata

Az Ügyfél a neki kiosztott jogosultságok függvényében használhatja a szolgáltatást, amelynek alapvető funkciói a következők:
- adminisztrátori funkciók,
- oktatói funkciók,
- vizsgáztatás,
- üzenetkezelés,
- saját adatok kezelése.

A kiosztott jogosultságok odaítéléséért, kezelésért kizárólag az Ügyfél felel.

A szolgáltatás rendeltetésszerű használatát a Súgó tartalmazza. Felmerülő problémák kezelésére a Szolgáltató támogatási felületet biztosít. A szolgáltatás nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, problémákért a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.

Az Ügyfél köteles betartani minden hatályos jogszabályt a szolgáltatás igénybevétele során. Nem adja ki magát más természetes vagy jogi személynek. Nem veszi igénybe a szolgáltatást illegális vagy erkölcstelen célokra.

3. Fizetési feltételek

A Szolgáltatás esetében minden Ügyfélhez (szervezethez) tartozik egy-egy számlaegyenleg. A vizsgáztatás feltétele a pozitív előjelű, a díjaknak megfelelő, és elégséges összegű egyenleg az Ügyfél számláján. A számla kreditekkel tölthető fel. Az egyenleg feltölthető banki előre átutalással, vagy bankkártyás fizetéssel. A minimálisan befizethető összeg 5.000 Ft, azaz ötezer forint, ami a mindenkor érvényes ÁFA összegét is tartalmazza. Az Ügyfél a számlát a Szolgáltató bankszámlájára történő befizetést követően, postai úton kapja meg.

A SmartTest rendszere minden megkezdett vizsga után levonja az Ügyfél számára meghatározott vizsgadíjat. Az ügyfél egyenlegéből kerül levonásra a kiegészítő szolgáltatások ellenértéke is.

Vizsga csak akkor indítható a vizsgázók által, ha az Ügyfél egyenlegéből a vizsga díja teljes mértékben levonható anélkül, hogy az egyenleg negatívvá válna.

A megvásárolt kreditek csak különös esetben, a Szolgáltató egyedi jóváhagyását követően válthatók vissza.

A befizetett összeg Szolgáltató számlájára történő megérkezését követően a Szolgáltató egy munkanapon belül vállalja az összeg SmartTest rendszerben történő jóváírását.

4. Árak

4.1. Vizsgadíj: 800 Ft/vizsga

4.2. Regisztrációs díj: ingyenes

4.3. Feladatlapok összeállítása szolgáltató által: 5.000 Ft/feladatlap
A Szolgáltató a feladatlapok összeállítását előre megküldött, papíralapú vagy digitális kérdéssorok alapján vállalja. Az ár magában foglalja a kérdések felvitelét is.

4.4. Felhasználói adatok importálása: 10.000 Ft/alkalom
A Szolgáltató a felhasználói adatok importálását előre egyeztetett formátumú adatállományok átadását követően vállalja.

4.5. Adatexportálás: 10.000 Ft/alkalom
Az adatexportálás CSV formátumba történik, előzetes egyeztetés alapján.

4.6. Egyedi kimutatások készítése: 10.000 Ft/kimutatás

4.7. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

4.8. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyedi árajánlatok alapján kedvezményeket biztosítson az Ügyfelei számára.

5. Biztonság

A szolgáltatás webes felületére való bejelentkezés felhasználónév és jelszó alapján történik. A felhasználónevet és a jelszót az Ügyfél a regisztrációkor adja meg. A jelszó a weboldalra történő bejelentkezés után bármikor megváltoztatható. Az Ügyfél kezeskedik arról, hogy titokban tartja a saját felhasználói nevét és a jelszavát, és hogy semmilyen jogosulatlan félnek nem engedélyezi a szolgáltatások igénybevételét.

Amennyiben a jelszó idegen, harmadik személy(ek) tudomására jut, vagy fennáll annak a lehetősége, hogy az idegen harmadik személy(ek) birtokába juthat, úgy az Ügyfél köteles a jelszót haladéktalanul megváltoztatni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az adott felhasználónév és jelszó ismeretében az azokkal elérhető minden szolgáltatás és adat illetéktelen, harmadik személy(ek) számára is használhatóvá válhat, amennyiben azok kikerülnek az Ügyféltől. Ennek következtében az illetéktelen harmadik személy(ek) az Ügyfelet a szolgáltatás használatából is kizárhatja. A szolgáltatások használata ezekben az esetekben is az Ügyfél költségére történik. A Szolgáltató az ebből eredő, Ügyfelet ért károk tekintetében a felelősségét teljes mértékben kizárja.

Az Ügyfél által használt felhasználónév és jelszó illetéktelen harmadik személy(ek) birtokába kártékony programok, adathalászat vagy egyéb csalások útján is kerülhet. A Szolgáltató az ebből eredő Ügyfelet ért károk tekintetében a felelősségét teljes mértékben kizárja.

Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltatás rendszerébe nem juttat be, vagy terjeszt olyan dokumentumokat, fájlokat, amelyek kártékony kódokat tartalmaznak, és amelyek mások számítógépét, számítógépes rendszerét károsíthatják.

Az Ügyfél nem zavarhatja meg a szolgáltatás működését. Az Ügyfél nem avatkozhat bele a szolgáltatás működésébe. Nem végezhet olyan tevékenységet, amely aránytalanul nagy terhelést okozna a szolgáltatást működtető informatikai infrastruktúrára, hálózatra, rendszerre nézve.

Az Ügyfél köteles azonnal tájékoztatni a Szolgáltatót a szolgáltatást érintő mindennemű biztonsági probléma felmerülésekor.

6. Szerzői jogok

Az Ügyfél felel azért, hogy jogosultsággal rendelkezzen azon védjegyek és márkanevek használatára vonatkozóan, amelyeknek nem tulajdonosa. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szerzői jogok megsértéséből keletkező semmilyen jogvitáért.

Abban az esetben, ha az Ügyfél elérhetővé tesz olyan információkat vagy más anyagokat, amelyek harmadik fél szerzői jogait sértenék, a Szolgáltató az Ügyfél hozzáférését megszüntetheti. Az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

7. Felelősségkorlátozás

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a nyereség elvesztése, adat- és más nem anyagi tulajdon felhasználása által okozott semmilyen kárért, vagy olyan közvetlen kárért, amely a szolgáltatás igénybevétele vagy nem lehetséges igénybevétele következményeként keletkezett, akkor sem, ha a Szolgáltatót figyelmeztették ezen károk lehetőségére.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás működtetéséhez harmadik felet (például internetszolgáltatót, tárhelyszolgáltatót) vonjon be. A Szolgáltató ezen harmadik felek miatt bekövetkező esetleges rendszerkimaradásokért, technikai és biztonsági problémákért valamint károkért semmiféle felelősséget nem vállal.

8. A szerződés hatálya

Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételét bármikor, indoklás nélkül befejezheti.

A Szolgáltató 30 napos felmondási határidővel felmondhatja a szerződést. Ez esetben a Szolgáltató 30 nappal előbb értesíti az Ügyfelet, és a szolgáltatás beszüntetésekor az Ügyfél számlaegyenlegén lévő összeget visszafizeti, valamint a hozzáféréseket megszünteti.

9. Értesítés

A Szolgáltató és az Ügyfél részéről az értesítésnek írásos formában kell megtörténnie. Értesítés küldhető postai úton, faxon vagy e-mailen keresztül.

A szolgáltató e-mail címe: info@smarttest.eu
A szolgáltató postai címe: Isidor Kft. 9700 Szombathely, Pozsony u. 1.
A szolgáltató fax száma: 94/313-235


10. Adatvédelem

A Szolgáltató kötelességet vállal arra, hogy minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok biztonsága fenntartható legyen. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli. Személyes adatokat és információkat kizárólag az Ügyfél előzetes engedélyével, kifejezett hozzájárulásával, illetve a vonatkozó jogszabályok előírásait betartva osztja meg bármely harmadik féllel.

A Szolgáltató automatikusan regisztrálja az Ügyfél IP-címét, amit biztonsági események megelőzésére vagy a már bekövetkező biztonsági incidensek kivizsgálására felhasználhat. Az IP-címeket a hitelesítési folyamat során is alkalmazhatja a Szolgáltató.

A Szolgáltató a rendszerben végrehajtott tevékenységeket naplózza. A naplózás során keletkező adatokat szintén bizalmasan kezeli.

A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: 02483-0001

11. Általános rendelkezések

Abban az esetben, ha ezen szabályok valamely rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenné, nem kikényszeríthetővé vagy hatálytalanná válnak, a szabályok fennmaradó része teljes mértékben érvényben marad.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a szabályok megváltoztatására. Az Szolgáltató a megváltozott szabályokat közzéteszi a Weboldalon. A szabályok Ügyfél számára hátrányos változásának következtében az Ügyfél azonnal felmondhatja a szerződést.

Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha a Felek nem jutnak peren kívüli egyezségre, a Szombathelyi Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK előírásai érvényesek.Szombathely, 2012. május 1.
Copyright by Isidor     All rights reserved.